Volltext: Band (Bd. 4 (1857))

Uebersicht der neuesten juristischen Literatur.

545

Niederländische Literatur.
Ab bi n k, J. J. IIet zeeregt en de zee-assurantiewetten aller volken. 2* veel
rermeerd. en verbet. druk 2 en 3 stuk. gr. 8. (6, XIII 8. en 8. 239—
654). Amsterdam, Weyting L van der Haart. 5 Fl. 80 Cts*
3 stukken compleet 8 FL 70 Cts*
van Assen, G. J., Lineamenta extremo iuris privati Justinianei sec. tex-
tum Institutionum. Pars 2a. Res et iura in re. Leida 1856. 4. 23 Sgr.
Bergmann, Mr. F. J. E. van Zinnicq, Het voormalig hertogdom Brabant.
Geschied- en regtskundig onderzoek naar den staatkund. toestand van
dat land, bepaaldelijk ook rnet hetrekking tot Noord-Brabant, de Mei-
jerij en de stad’s Hertogenboscb. 1 stuk. gr. 8. (S. 1 —136.) ’s Hertogen-
boseh, Lutkie dt Cranenburg 1 FL 30 Cts.
Bijd ragen, Nieuwe, voor regtsgeleerdheid en wetgeving verzameld en
uitgegeven door Mr. J. van Hall en Jhr. Mr. B. J. Lintelo de Geer;
onder medewerking van de HH. J. Ackersdijck en anderen. 6. deel.
1856. Nr. 1. 2. gr. 8. (S. 1—416.) Amsterdam, Johannes Müller.
B e v o 1 k i n g t a f e 1 e n , twaalfjarige «taten der levendgeborenen en sterfge-
vallen, levens-en sterftewet voor bet Koningrijk der Nederlanden. Uit-
gegeven door bet Dep. van Binnenl. Zaken. Folio. (4, LVI u. 441 S.)
’s Gravenhage, van Weelden en Mingelen. 5 FL
Caan, Jhr. M. J. J. de la Bassecour, Handleiding tot de kennis van het
administratief regt in Nederland. 2. en 3. deel. De provinciale en
plaatselijke gemeente. Roy.-8 (XII, 4 en 306 S.) ’s Gravenhage, Ge-
brs. Bel infante. 4 FL
Diephuis, Mr. G , Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van
het burgerlijk wetboek. 2. deel. 2. herziene druk. gr. 8. (512 8.)
Groningen, J. B. Wolters. 4 Fl. 40 Cts.
Feith, Mr. II. Ö., Het muntregt der Ommelanden. Bijd rage tot de ge-
schiedenis der vaderlandsche munten. gr. 8. (4 u. 87 8.) Groningen,
A. L. Scholiens. 80 Cts.
Maynz, Ch., professeur de droit a l’Universitd de Bruxelles, Elements de
droit romain. 2. sdit. T. I. in-8. Bruxelles. L’ouvrage formera 3 v.
compl. 10 Thlr.
Hogendorp, D. van, Commentatio de juris gentium studio in patria no-
stra post Hugonem Grotium. gr. 8. (8, XII en 186 8.) Amstelodami,
ap. Fred. Müller. 2 FL 50 Cts.
Staats wetten, Nederlandsche., Goedk. uitgaaf. KL 8. (XII en 348 8.)
Sneek, van Druten en Bleeker. 90 Cts.; gebunden in geheel linnen met
verg. Stempel en rugtitel 1 FL 50 Cts.
Themis, Regtskundig tijdschrift, door Mr. Dav. H. Levyssohn en anderen.
2. verz. 3. deel. N. 3. gr. 8. (8. 389—588). ’s Gravenhage, Gebrs. Be-
linfante. 1 FL 90 C.
Yerzameling van Nederlandsche Staatregelingen en grondwetten. Uitgeg.
onder toezigt van Mr. W, J. C. van Hasselt. 12. (6 en 272 S.) Amster-
dam, J. C. van Festeren. In linnen band 1 FL 50 Cts.

Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer