Full text: Vitruvius: De architectura libri decem ad Caesarem Augustum, omnibus omnium editionibus longè emendatiores, collatis veteribus exemplis

313. INDEX DICTIONVM GRAE-
CARVM, QVAE IN HIS VI-
truuii libris, atque Philandri Annotationibus,
ſparſim leguntur.

519-01
Ἄβατμ # 60 ἀγκὼμ # 344 ἀτκῶνες # 344 ἄγν{ος} # 72. 423 ἀ{δι}{έν}ες # 324 ἀετὸς # 162 {ἀί}θ{ου}σα # 246 {ἀί}θρη # 14 {ἁι}μόπτυσις # 30 {ἀι}όλ{ου} πύλ{αι} # 30 ἄκρατ{ος} # 232 ἀκροβατικὸμ # 401 ἀκροκέρ{αι}α # 418 ἀκρόλιθ{ος} # 59 ἄκρ{ος}ἀθ{ην}{αί}α # 165 ἄλβ{ου}λα # 323 ἀ{λλ'} {οὖ}νγε # 74 ἀμαξόπο{δε}ς # 439 ἄμμιομ # 369. 288 ἀμφίκυρΤ{ος} # 379 ἀμφίρ{συ}σις # 407 ἀναλόγια # 78 {ἀν}δ{ρι}ὰς # 64 {ἄν}{δι}ρῶμ # 245 {ἀν}θράκωσις # 309 ἄνεσις # 232 ἄνθ{ος}χαλκ{οῦ} # 297 {ἀν}ιαΕολόγΗΤ{ος} # 11 ἀντίβασις # 430 {ἀν}Τιγο{ῦν}τες # 195 ἄνθρακ{αι} # 54 ἄξωμ # 374 ἀπροσ{δι}ιόνυσα # 383 {ἀρ}γὸμ # 206 {ἀρ}γύ{ρι}α # 23 ἄργυρομ χυτὸμ # 289 ἄρκΤ{ος} # 381. 383 ἁρμόνια # 181 ἁρπάΖ{ει}μ {ἀρ}σ{έν}ικομ # 284. 286 {ἀρ}τάω # 410 ἄρΤΗμα # 410 ἄ{οπ}λ{ην}ομ # 19. 21 ἄςρομ # 384 ἀςρἀπ{αι}{αι} # 306 ἄσφαλΤ{ος} # 327 ἄτλ{αν}Τες # 245 {ἀν}λΉ # 229. 246 {ἄν}{ρι}ομ # 29 {ἀν}τόμαΤα # 396 {ἀν}χ{ὴν} # 417 ἁφΉ # 211

314. Β

Βαλ{αν}{\~ει}ομ # 203 Β{αν}{αν}σὸμ # 401 Βάτινα & Βατίνια # 301 Βασιλ{\~ει}ομ # 194 Β\~Νμα # 196. Βόρ{ει}{ος} # 391 Βρέτεομ # 64 Βροντ{\~ει}ομ # 194 Βροντί{αι}{αι} # 306 Βύρσα # 390 Βωμὸμ # 196

315. Γ

Γ{\~ει}σα # 74 γέρ{αν}{ος} # 409 γεωπονικών # 20 γλοίοι # 211 γνώμαμ # 356 γράμμα # 289 γραμμαΤοφυλάκιομ # 230 γραμμΉ # 6. 77 γραμμικἨ # 6 γραφικΉ # 6 γράφω # 6

316. Δ

ΔακΤυλο{δι}όχμη # 84 δελὸς # 316 δ{ει}λτωΤομ # 387 {δι}{όι}ω # 211 {δι}ιαΒἨτΗς # 420 {δι}ιάθεσις # 12 {δι}ιάθυρα # 245. 247 διάτομ{ος} # 379 {δι}ιαΤόν{ος} # 58 διάτονομ # 181 {δι}ι{αυ}λὸς # 209. 210 δι{αυ}λο{δι}ρομοὶ # 210 {δι}ι{αν}λωνίΖ{ει}μ # 229 {δι}ιδῶρωμ # 45 διεΖ{\’σν}γ{μθν}ομ # 181 {δι}ίΖο{ος} # 71 {δι}ίΖωος # 71 δικαςἨ{ρι}ομ ἄργονΤ{ος} # 199 {δι}ικΤυόθετος # 62 δικΤυωτὰ # 62 {δι}ίμοιρ{ος} # 11. 79 {δι}ιοπΤ{έν}ω # 343 διπΗχ{αι}κΉ # 12 {δι}ιπλάσιομ # 79. 83 {δι}ι{ον}ιθαμι{ᾶι}ομ # 84 {δι}ίχαλκα # 83 διχότομ{ος} # 379 {δι}οκὸς # 439 {δι}όλιχος # 210 {δι}οχμἨ # 84 {δι}ῶρωμ # 45. 47

317. Ε

Εγχ{ει}{ρί}δια # 33 INDEX. ἐγχ{ει}{ρι}{δι}ιομ # 33. 418 εἶδωλομ # 64 ἐ{δι}ώλιομ # 417 ἔίκελομ # 64 ὀκκλΗσιαςΗ{ρι}ομ # 279. 281 ἐκφορὰ # 111 ἐλικΉ # 381 ἑλί{ος}ω # 133 ἐλαί{ος} # 212 ἕλω # 446 ἐμβάτΗς # 138 ἔμθολ{ος} # 419 ἔμβολοι # 442 ἐμπλεκτὸμ # 58 ἔμπν{σι}ςομ ὄργανὸμ # 426 ἐμπύρεομ # 383 {ἐν}γόνασι # 387 ἔντασις # 89. 148 ἔντατομ ὄργ{αν}ομ # 426 ἐπάγωμ # 410 ἐπίθαθρα # 437. 438 ἐπίβολ{ος} # 419 ἐπι{δι}ίμοιρ{ος} # 79. 83 ἐπιπ{εν}τὰμοιρος # 79. 83 ἐπιτίθΗδες # 113 ἐπίςιτ{ος} # 79. 83 ἐπίτριτ{ος} # 79 ἐπισκί{δι}ες # 435 ἐρ{εί}σμα # 252 ἕρμασμα # 252 ἕρμα # 252 ἑρμΗ{δι}ονΉ # 388. 391 ἔςωρ # 419 ἐσχάρα # 434. 439 ἐνεργὲς # 173 ἐνθ{εῖ}α # 413. 415 ἐνθνγραμμΉ # 7 ἕνρΗκα # 358. 361 ἐ\~νρ{ος} # 29 ἔφεκτ{ος} # 79. 83

318. Ζ

Ζ{σί}γιοι # 418 ζ{σι}γίτ{αι} # 418 ζύγα # 68 ζυγία # 68 ζύγια # 72 ζυγόδεσμα # 419 ζυγὸμ # 416 ζωγραφικ\~Ν ἀσβόλη # 295

319. Η

Ἥλεκρομ # 328 Ἡμιζυγίομ # 416 Ἡμιόλι{ος} # 79 Ἡχ{εῖ}α # 4. 44. 188 Ἡκέτικα # 9

320. Θ

Θαλάμακες # 418 θαλαμίτ{αι} # 418 θαλάμιοι # 418 θαμνίσκ{ος} {αυ}ιθαμι{αῖ}{ος} # 84 θάμν{ος} {αυ}ιθαμώ{δι}Ης # 84 θεατ{ρί}{δι}ιομ # 199. 282 θεματισμὸς # 12 θεοδότιομ # 284. 286 θεολογ{εῖ}ομ # 194 θέρω # 374 θἨρα # 31 θΗ{ρί}ομ # 390 θραν\~Ντ{αι} # 418 θυμέλη # 196 θυμιαθἨ{ρι}ομ # 390 θύομ # 326 θύρα # 154 θύρ{αι} # 154 θυ{ρι}{δι}ες # 154 θυρωρ{εῖ}ομ # 245 θῦτἨ{ρι}ομ # 390

321. Ι

Ἵ{δι}έ{αι} # 12 ἴομ # 301 ἱςοκέρ{αι}α # 418 ἴχν{ος} # 14

322. Κ

Κακιζότεχν{ος} # 130 κάμπη # 296 κάμαροι # 268 κανΗφόροι # 130 καρ{δι}ία # 71 καρχἨσι{ος} # 418 κανὼμ # 272. 416 κανὼμ μ{ου}σικός # 426 κατὰ {δι}ιάμερομ # 429 κατακεκ{αν}μ{έι}η # 51. 53 κατακεκανμρνίτΗς # 330. 53. # 319 κατΗκο{υ\~ν}τες # 195 κ{αν}λὸν {αυ}ιθαμι{αῖ}ομ # 84 κ{α\~ν}σις # 290. 291 κε{δι}{ρί}α # 72 κεδρέα # 72 κε{δι}ρ{αί}α # 72 κερ{αί}α # 418 κερ{αυ}νί{αι} # 306 κερ{αυ}νοσκοπ{εῖ}ομ # 194 κΗρογραφία # 135 κιννάβα{ρι} # 288 κίωμ # 247. 250 κλίματα # 4 κλίνω # 9 κοιλία # 345 κόλλα # 293 κοιλὸς # 374 κολόνο{αι}ομ # 64 κολυμβις{αί} # 136 κονιάτ{αι} # 265 κονὶς # 211 κόραξ # 335 κόραξις χρόα # 335 κορὸμ # 335 κὸσμ{ος} # 374 κόσμ{ου} ὄμμα # 371 κρΗο{δι}όκΗ # 437. 439 κυ{δι}ώνια # 326 κυκλικΉ # 7 κυζικ{ην}ὸς # 437 INDEX. κυκλικΉ κίΗσις # 401 κυκλώτΗς # 413 κυλιν{δι}έω # 412 κ{υν}όσ{ου}ρα # 382

323. Α

Λ{ει}ότΗς # 46 λιγυ{στ}ικὸς # 336 λιθὸβολοι μΗχαν{ὰι} # 446 λίνοι # 391 λογ{εῖ}ον # 195 λόγ{ος} ὀπτικὸς # 5 λογοζωγράφοι # 226 λουτρὸς # 209 λ{ου}τρὸν # 209. 313

324. Μ

ΜέσΗ # 188 μέσον # 181 μέσόνεοι # 418 μετοχΉ # 113 μέταξα # 270 μεταξυριγλυφίομ # 141 μεσοριγλυφίον # 141 μΝλα χρύσεα # 326 μ\~Νλον ἑ{απ} ε{ρι}κὸν # 326 μ{ὴν} # 394 μ{ην}ο{ει}{δι}Ής # 379 μΗρὸς # 138. 142 μἨτρα # 72 μιλτοπάρΗοι ν\~Νες # 369 μίλτος # 285. 368 μίτ{ος} # 238 μόνας # 79 μονόζωος # 71 μονόζοος # 71 μ{ού}τλα # 134 μόχλια # 415 μυελόν # 71 μυρε{ψι}κὸς κάλαμος # 332 μύρον, quaſi μῶρον # 212

325. Ν

Ναώς {ἐν} παρά{στ}ασιν # 60 νέ{ος} # 314 ν\~Νες χαλκέμβολοι # 442 ν\~Νες μιλτοπάρΗοι # 369 νότι{ος} # 391 νοῦς # 314 ν{σῖ}ρον # 324 ν{σι}ρό{απ}α{σι}α # 425

326. Ε

Ε{αν}θὸς # 335 ξο{αν}ὸν # 64 ξύλον κ{άν}σιμον {καὶ} {{ἐν}ιρ}γά- # σιμον # 134 ξύλον # 419 ξυ{στ}ὸς # 210. 245

327. Ο

Ὥιαξ # 414. 417 ὀῖαξ # 414 ὀικονομία # 12 ὀῖκ{ος} ἔν{δι}οξος # 194 ὀῖκ{ος} τ{ρί}κλινος # 231 ὀῖκ{ος} π{ον}τάκλινος # ibid. ὀῖκ{ος} ἑπτάκλινος # 232 ὀῖκ{ος} {ἐν}νεάκλινος # ibid. ὀῖκ{ος} {δι}εκάκλινος # ibid. ὀῖκ{ος} ρισκ{αι}δεκάκλινος # ibidem ὀμβ{ρί}{αι} # 3 ὄιν{ου} κράσις # 232 ὄιν{ος} ἄκρατος # 232 ὄιν{ος} ὑ{δι}αρΉ # 232 ὁινῶν{αι} # 240 ὄνος # 408 ὄνισκ{ος} # 408 ὅιον ἄμμ{ου} # 295 ὄπ{αι} # 133 ὀπὸν κυρ{ην}{αι}κὸν # 334 ὀπώρα # 248 ὁφίζω # 223 ὀργ{υί}α # 33 ὀρκέω # 446 ὄρυγες # 440 ὀρύ{αι}ω # 442 ὀρχὲομ{αι} # 193 ὄ{στ}ρακον # 300 ὄ{στ}ρεα # 300 ὄ{στ}ρ{ει}α # 300 ὀυράκ{ος} # 418 ὀυρανίσ χος # 390 ὀφιόεχος # 387

328. Π

Παλ{αι}{στ}\~Ν # 84. 263 πανσέλ{ην}{ος} # 380 παραπΗγνύω # 392 παρα{στ}ὰς # 153 παρα{στ}άδες # 85. 153 πάτον # 211 π{ον}τάμοιρος # 79. 83 περίακτος # 193 π{δβ}ίακτοι # 194 περίβολος # 262 πε{ρι}δρόμι{δι}αι # 210. 213. 245 π{δβ}ιΗχο{υ\~ν}τες # 195 πε{ρι}κίων # 247 πε{ρι}{στ}εροροφ{εῖ}ον # 136 π{δβ}ί{στ}οος # 247 περίτρΗτος # 12. 14. 433 π{δβ}ίτρΗτον # 12. 434 πε{ρί}ροχος # 407 περόνη # 405 πΗξίτεχνος # 130 πΗγάι{αι} # 306 πιθῶν{αι} # 240 πίναξ # 426 πιτύσματα # 278 πιτνλίζ{ει}ν # 278 πλανἨτ{αι} # 375 πλ{αν}τανί{στ}οι # 212 πλίνθοι # 64 πλ{έι}α{δι}ες # 247 πλίνθον # 90 πν{δι}ματικὸν # 401 πολέω # 375 πόλις # 446 πολιορκετΉς # 446 πόλος # 375 INDEX. πόλοι # 370. 375 ποσότΗς # 12 προάυλιομ # 246 πρόδρομος # 246 πρ\’θ{δι}ρομος ὀῖνος # 330 προμαλακτ\’Ν{ει}α # 313 πρὸς ὀρθὰς # 393 προςὰς # 153 πρὸς τὰ ἰςορ{ού}{μενα # 395 πρὸς πάμ κλίμα # 395 πρόροπος ὀῖνος # 330 προτρ\’νγετομ # 381. 384 προρνγετΉς # 384 πτερὰ # 85. 418 πτερ\’νγιομ # 417 πτ{δρ}ώματα # 85 πυκνό{ςτ}υλος # 90 πυ{ει}ατΉ{ει}ομ λακωνικὸμ # 206 πτίσματα # 278 πυλώ{ει}ομ # 246

329. Ρ

\‘Ράβ{δι}ωσις # 150 \‘ραβδωτὰ # 150 ῥίζα # 417 ῥύποι # 211 ῥυταὶ # 306

330. Σ

σαμβύκη # 221. 223 σΉκωμα # 360 σΉκωμαποι{εῖ}μ # 360 σκ{αύ}ὰ # 23 σκαφο{ει}δὲς # 172 σκέ{δι}ος # 142 σκεπαρνΗ{δι}ὸμ # 22 σκσυφό{ει}ομ # 419 σκιάδια # 275 σκιαθΉρας # 31. 37 σκιόθΗρα # 28. 31 σκοτινὸς # 44 σκυταλί{δι}{αμ} # 419 σκώλΗ{κα} # 296 σκύροι # 283 {αυ}άζω # 407 {αυ}αρτία # 416 {αυ}Ήλ{αι}ομ # 284 {αυ}ιθαμΉ # 84. 263 {αυ}ιθαμιαῖα # 84 {αυ}ιθαμαῖος καυλὸς # 84 {στ}αθμΉ # 189. 272 {στ}αθμὸς # 416 {στ}αθμοὶ # 153 {στ}άσιμαι # 306 {στ}αχύς # 384 {στ}ελγίσματα # 211 {στ}εφανΉ # 262 {στ}Ήλαι # 250 {στ}ιβά{δι}ες # 274 {στ}οὰ # 247 {στ}οιχ{εῖ}α # 18. 20 {στ}{εὶ}{ες} # 124. 150. 430 {στ}ρόφιγΓες # 399 {στ}υγὸς ***{δι}ωρ # 320. 336 {στ}ύλος # 247 συλλογιἀι{αι} # 306 {στ}ύλοι # 85. 250 συμφόνια # 181 συνἐμ{μεν}ομ # 181 συνΝχ{οῦ}ντες # 195 σφάιρωμα # 416 σχΉμα # 29 σχΉματα # 29. 32 σχοῖνος # 332 σχοῖνος Ή διωσμὸς # ibid. σχοίν{ου} ἅνθος # ibid. σωλιὼ # 242

331. Τ

Ταλαντἐω # 443 τά{ες}ις # 12 τάρσοι κώπωμ # 418 ταυροκόλλα # 293 τέλ{ει}ομ # 78 τέλιος ἁριθμὸς # 78 τέρθρ{ος} # 418 τερθ{εί}{ος} # 418 τεꝓάζο{ος} # 71 τετράζωος # 71 τΗ{ες}ίτεχνος # 130 τοπιο{δι}ές # 196 τομΗκΉ # 270 τ{εί}καλκα # 83 τ{εί}κλινομ # 232 τροπ{αὶ} θε{ει}ν{αὶ} # 381 τροπ{αὶ} χ{ει}μεριν{αὶ} # 381 τροπότΉρ # 418 τρόχιλομ # 111

332. Υ

Ὕαλομ # 300 ***λη # 20 ***{δι}ωρ λ{ει}κὸμ # 323 ***πατομ # 181. 186 {ὺπ}{δρ}βόλεομ # 181 {ὺπ}έρθυρομ # 154 {ὺπ}ογ{εῖ}σα # 74 {ὺπ}όζωμα # 417 {ὺπ}ομόχλιομ # 414. 415

333. Φ

Φάλαγ{ες} # 416. 419 φ{δι}{δι}ισογώνιομ # 62 φθεὶρ # 417 φθόγΓ{ος} # 181. 183 φιλόθεοι # 304 φλυα{εί}α # 233 φυσιολογία # 3 φραγμοὶ μονόλιθοι # 296 φρεατί{αι} # 306

334. Χ

Χάλκανθομ # 335 χαλκέμβολοι νἬες # 442 χαλκώματα # 442 χ{ει}ροτόνΗτομ # 359. 368 Χελώνη # 405 χελώνιομ # 405 χΗλὸμ # 434 χοιρά{δι}ες # 324 χρῶμα # 181. 215

335. Ω

Ω{δι}Ή # 199 ὦχρα # 283. 284 ὠ{εί}{αι} # 312
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.

powered by Goobi viewer