Full text: Clavius, Christoph: Geometria practica

011-01

7. INDEX
CAPITVM, PROBLE-
MATVM, AC PROPOSITIONVM
HORVM VIII. LIBRORVM.

PRIMI LIBRI CAPITA.

I. Instrvmenti partium conſtructio, atque vſus multiplex. # 4. vſ{q́ue} ad 14
II. Conſtructio Qu@adrantis, in quo Minuta quoque ac Secunda deprehendantur,
e [?] tiamſi gradus in ea ſecti non ſint. Et quo pacto eadens Min. & Sec. obtineri poſſint in
Quadrante in 90. gradus diſtributo. Ac deni qua ratione ex data recta in pauciſſimas
part{es} æqual{es} diuiſa abſcindi poſſint part{es} m@lleſimæ, & c. # 14. vſ ad 44
III. Problemata varia triangulorum rectilineorum. # 44. vſque ad 50

8. SECVNDI LIBRI PROBLEMATA.

I. Distantiam in plano, ſiue acceſſibilis ea ſit, ſiue inacceſſibilis, per du{as} ſta-
tion{es} in eodem plano factas, per quadrantem metiri, quando in ei{us} extremo erecta est
alitudo aliqua perpendicularis, etiamſi infimum @i{us} extre@um non cernatur. Atque
hinc altitudinem quoque ipſam elicere. # 51
Lemma. Datis duabus rectis ad inuicem inclinatis, punctum, in quo con-
ueniant, inuenire. # 55
II. Altitudinem inacceſſibilem, quando diſtantia à loco menſoris ad baſem altitu-
dinis ignota eſt, per du{as} ſtation{es} in plano fact{as}, per quadrantem dimetiri. Atque hinc
diſtantiam quoque ipſam eruere, {et}iamſi extrem{us} ei{us} termin{us} non cernatur. # 57
III. Ex vertice montis, aut turris, in cui{us} ſummitate duæ ſtation{es} fieri poſſint,
èquib{us} ſignum aliquod in Horizonte æppareat, altitudinem ipſi{us} montis turriſue di-
m{et}iri. Atque hinc ipſam quoque diſtantiam à turris baſi, vel perpendiculo mo [?] ntis ad
ſignum illud inueſtigare. # 59
IV. Ex vertice montis, vel turris, per du{as} ſtation{es} in aliqua haſtaerecta, velin
duab{us} feneſtris turris, quarum vna ſupra aliam exiſtat, fact{as}, è quib{us} ſignum ali-
quod in Horizonte videri poſſit, altitudinem ipſi{us} montis, aut turris per quadrantem.
m{et}@ri. At{q́ue} hinc diſtantiam quoque a perpendiculo montis, velturris, vſque ad ſignum
viſum cognoſcere. # 62
V. Ex vertice montis, aut turris, altitudinem ipſi{us}, ſi in plano, cui inſiſtit, ſpatium.
aliquodè directo menſoris notum ſit, per quadr antem deprehendere. # 64
VI. Diſtantiam ab oculo, vel pede menſoris ad quoduis punctum in aliqua altitu-
dine notatum, per du{as} ſtation{es} in plano fact{as}, per quadrantem metiri. # 65
VII. Interuallum inter duo puncta in quolibet plano eleuato, ſiue illud ad Horizon-
tem rectum ſit, ſiue inclinatum, per quadrantem metiri. # 67 INDEX. VIII. Longitudinem lineæ rectæ, quando menſor in vno ei{us} extremo, vel in ali-
qua altitudine nota [?] , quæ perpendicularis ſit in eo extremo ad planum in quo linea iacet,
exiſtens alterum extremum videre potest, per Quadrantem comprehendere. # 68
IX. Longitudinem, ad cuius extrema accedere non liceat, dummodo ea appareant,
& ipſa longitudo producta ad ped{es} menſoris pertingat, ex altitudine aliqua nota per qua-
drantem dimetiri. # 68
X. Longitudinem tranſuerſam in Horizonte, cui{us} vtrumque extremum inſpici
potest, notam efficere per quadr antem: # 69
XI. Longitudinem in Horizonte inter turrim aliquam, & aliud quodpiam ſi-
gnum, exturri per du{as} ſtation{es} in faſtigio fact{as}, velin duab{us} feneſtris, quarum vna
ſit ſub altera ad perpendiculum, quando ſpatium inter ill{as} feneſtr{as} notum eſt, etiamſi
toti{us} turris altitudo ignota ſit, per quadrantem dimetiri. Atque hinc obiter altitudi-
nem turris patefacere. # 70
XII. Longitudinem rectæ è directo menſoris poſitæ, cui{us} extremum vtrum{q́ue}, vel
alterum non appareat, niſi ad dexteram, vel ſiniſtram recedat menſor, per quadrantem.
comprehendere. # 71
XIII. Diſtantiam alicui{us} ſigni in Horizonte poſiti à ſummitate turris, vel muri
alicui{us}, licet ad ipſum ſignum acceſſ{us} non pateat, per quadrantem colligere. # 72
XIIII. Altitudinem inacceſſibilem, cui{us} baſis non videatur, & ad quam per
nullum ſpatium ſecundum lineam rectam accedere poſſim{us}, aut recedere, vt duæ ſta-
tion{es} fieri poſſint, ſed ſolum ad dexteram, ſiniſlramue ad locum, è quo ei{us} baſis appareat,
per quadrantem explorare. # 72
XV. Altitudinem inacceſſibilem, quando neque diſtantia à loco menſoris ad ei{us}
baſem nota eſt, neque è directo ipſi{us} duæ ſtation{es} in plano fieri poſſunt, neque denique
baſis appareat, per quadrantem notam reddere. Atque hinc obiter ipſam quoque diſtan-
tiam elicere. # 73
XVI. Altitudinem maiorem ex minori cognita per du{as} ſtation{es} in ſummitate, vel
in duab{us} feneſtris fact{as}, {et}iamſi ſolum maioris altitudinis vertex cernatur, per qua-
drantem adinuenire. Atque hinc diſtantiam quoque inter altitudin{es} colligere. # 74
XVII. Altitudinem maiorem ex minori incognita, dummodo baſis maioris cerni
poſſit, per quadrantem perſcrutari. # 75
XVIII. Altitudinem minorem ex maiori cognita, licet baſis minoris non cerni
poſſit, ope quadrantis perueſtigare. Atque hinc diſtantiam quoque inter du{as} altitu di-
n{es} eruere. # 75
XIX. Altitudinem minorem ex maiori incognita, dummodo baſis minoris vide-
ri poſſit per quadrantem explorare. Atque hinc diſtantiam quoque inter du{as} altitudi-
n{es} coniicere. # 76
XX. Portionem altitudinis maioris ex minore altitudine, & minoris portionem
ex maiore, per quadrantem cognoſcere. # 76
XXI. Altitudinem, cui{us} baſis impoſita ſit alteri altitudini, & vtr aque illi{us} ex-
tremitas cerni poſſit, {et}iamſi infimum punctum alieri{us}, cui imponitur, lateat, & eiuſ-
dem puncti infimi diſtantia à loco menſoris cognita nonſit, per quadrantem ex valle, aut
ex plano Horizontis explorare. # 77
XXII. Diſtantiam accliuem montis à loco menſoris vſque ad baſem altitudinis
monti impoſitæ, {et}iam non viſam, vna cum ipſa altitudine, quando menſor in aſcenſu
montis conſiſtit, prope verum beneficio quadrantis efficere cognitam. # 79
XXIII. Profunditatem putei, vel ædificii cuiuſcunque ad perpendiculum erecti, INDEX. ſi modo angul{us} fundi, vel ſignum aliquod in fundo poſitum conſpiciatur, per quadran-
tem reperire. # 80
XXIV. Profunditatem vallis, eiuſdemque deſcenſum obliquum, ſi non ſit valdè
inæqualis, eiuſque termin{us}, vel aliquod in ea ſignum conſpici poſſit, per quadrantem.
ſcrutari. # 82

9. TERTII LIBRI PROBLEMATA.

Quadrati Geometrici conſtructio. # 84
I. Altitudinem Solis, vel ſtellæ cuiuſuis per quadratum Geometricum obſer-
uare. # 87
Tabula Gnomonica. # 91
II. Diſtantiam interte, & ſignum quodcunque in plano Horizontis poſitum, per
quadratum perueſtigare. # 96
Eandem beneficio baculi, vel arundinis cognoſcere. # 100
III. Diſtantiam in plano per du{as} ſtation{es} in eodem plano fact{as}, per quadr atum
m{et}iri, quando in ei{us} extremo erecta eſt altitudo aliqua perpendicularis, {et}iam ſi infi-
mum ei{us} extremum non cernatur. # 100
IIII. Diſtantiam eandem per du{as} ſtation{es} in aliqua altitudine erecta fact{as}, ope
quadrati perſcrutari. # 103
V. Altitudinem cuiuslibet rei erectæ per ei{us} diſtantiam ab oculo menſoris, benefi-
cio quadrati coniicere. # 106
VI. Altitudinem eandem, {et}iamſi ei{us} diſtantia ab oculo menſoris neque data
ſit, neque inuenta, per du{as} ſtation{es} in plano fact{as}, auxilio quadrati patefa-
cere. # 107
VII. Altitudinem eandem, quando diſtantia ab oculo menſoris neque data est,
neque inuenta, neque è directo altitudinis duæ ſtation{es} fieri poſſunt, per du{as} ſt ation{es} in
haſt a aliqua erecta fact{as}, per quadratum indagare. # 111
Scholivm. Eandem altitudinem, eiuſque diſtantiam ab oculo menſo-
ris, vna cum hypotenuſa ab oculo ad faſtigium altitudinis extenſa, ope qua-
drati ſtabilis per vnicam ſtationem venari, etiamſi ſolum faſtigium rei erectæ
cernatur adeò vt ſcholium hoc omnia præſtet, quæ in problem. 3. 4. 5. 6. & 7. per
plures ſtationes inueſtigauimus. # 112
VIII. Altitudinem turris, aut montis, ex ei{us} ſummitate per quadratum dim{et}i-
ri quando in plano ſummitatis Horizonti æquidiſtante duæ ſtation{es} fieri poſſunt, &
ſignum aliquodin Horizonte cernitur. # 114
IX. Altitudinem turris, vel montis, ex ei{us} ſummitate per du{as} ſtation{es} in ha-
ſta aliquaerecta fact{as} per quadratum inueſtigare, quando ſignum aliquodin Horizon-
te poſitum videri potest. # 116
Scholivm. Eandem altitudinem ex eius vertice per vnicam ſtationem,
vna cum diſtantia à turre vel perpendiculo montis ad ſignum in Horizonte po-
ſitum, per quadratum ſtabile metiri. # 117
X. Ex ſummitate turris, vel aliqua ei{us} feneſtra, diſtantiam à baſe turris ad ſi-
gnum propoſitum in Horizonte per quadratum cognoſcere. # 119
XI Ex altitudinis alicui{us} faſtigio, {et}iamſi altitudo ſit menſoris ſtatura, diſtan- INDEX. tiam inter duo ſigna in plano, cui altitudo inſiſtit, ſi ea diſtantia è directo menſoris
iaceat, & vtrumque ei{us} extremum cerni poſſit, per quadratum compreben-
dere. # 121
XII. Longitudinem in Horizonte extenſam, per quadratum metiri, quando men-
ſor in vno ei{us} extremo exiſtens alterum extremum videre non potest, propter tumo-
rem aliquem interiectum, neque altitudo in promptu est, ſed ſolum ad dextram, vel ſi-
niſtram per lineam perpendicularem recedere potest adlocum, è quo alterum extremum
appare{at} [?] . # 121
XIII. Longitudinem in Horizonte è directo menſoris iacentem, per quadratum.
cognoſcere, ad cui{us} extrema neque accedere liceat, neque è loco menſoris eam d@meti-
ri, neque vlla adſit altitudo, dummodo ad dextram, vel ſiniſtram per lineam perpen-
dicularem ad locum aliquem ire poſſit menſor, ex quo vtrumque extremum appa-
reat. # 122
XIV. Altitudinem montis, vel turris, ex ei{us}faſtigio, quando è directo menſoris in-
teruallum aliquod inter duo ſigna, vel {et}iam inter ſignum quodpi@m, ac turrim cogni-
tum est, per quadratum coniicere. # 122
XV. Diſtantiam ab oculo, vel pede menſoris, (vbicunque exiſtat,) ad quoduis
punctum in aliqua altitudine notatum, per quadratum exquirere. # 123
XVI. Interuallum inter duo ſigna, vel punctain quolib{et} plano, ſiue recto ad Hori-
Zontem, ſiue inclinato, per quadratum metiri. # 126
XVII. Interuallum tranſuerſum in Horizonte, cui{us} vtrumque extremum videri
potest, per quadratum metiri. # 127
XVIII. Diſtantiam alicui{us} ſigni in Horizonte poſiti à ſummitate turris, vel muri [?]
alicui{us}, licet ad ipſum ſignum acceſſ{us} non pateat, per quadr atum eruere, vbicunque
menſor exiſtat. # 128
XIX. Altitudinem inacceſſibilem, cui{us} baſis non videatur, & ad quam per nul-
lum ſpatium ſecundum rectam lineam accedere poßit menſor aut recedere, vt duæ ſta-
tion{es} fieri poßint, ſed ſolum ad dextr am, ſiniſtramue ad locum, è quo ei{us} baſis cernatur,
per quadratum explorare. # 128
XX. Altitudinem maiorem ex minori cognita, etiamſi ſolum maioris altitudinis
vertex cernatur, per quadratum efficere notam. # 129
XXI. Altitudinem maiorem ex minori incognita, ſi tamen baſis maioris cerni poſ-
ſit, per quadratum venari. # 130
XXII. Altitudinem minorem ex maiori cognita, licet baſis minoris cerni non poſ-
ſit, per quadratum ſc [?] rutari. # 130
XXIII. Altitudinem minorem ex maiori incognita, dummodo baſis minoris ap-
pareat, per quadratum elicere. # 130
XXIV. Portionem altitudinis maioris ex minore altitudine, & minoris portionem
ex maiore, per quadratum percipere. # 131
XXV. Altitudinem, cui{us} baſis impoſita ſit monti, vel alteri cuipiam altitudini, &
vtraque ill{us} extremit{as} cerni poßit, etiamſi infimum punctum alteri{us}, cuiimponi-
tur, lateat, & eiuſdem puncti infimi diſtantia à loco menſoris cognita non ſit, per quadra-
tum ex valle, aut ex plano Horizontis explorare. # 131
XXVI. Diſtantiam accliuem montis à loco menſoris vſ ad baſem altitudinis mon-
ti impoſitæ, etiam non viſam, vnà cum ipſa altitudine, quando menſor in aſcenſu mon-
tis conſiſtit, propè verum, beneficio quadrati efficere cognitam. # 132 INDEX. XXVII. Profunditatem putei, vel ædific [?] ii cuiuſuis ad perpendiculum erecti, ß
modo angul{us} fundi, vel ſignum aliquod in fundo poſitum conſpiciatur, per quadratum.
efficere notam. # 134
XXVIII. Profunditatem vallis, eiuſdemque deſcenſum obliquum, ſi non ſit valdè
inæqualis, & ei{us} termin{us}, vel aliquod in ea ſignum conſpici poſſit, per quadratum.
cognoſcere. # 135
XXIX. Diſtantiam inter ped{es} menſoris, & ſignum aliquod in plano Hori-
Zontis, beneficio baculi m{et}iri, quando extrem{us} termin{us} diſtantiæ videri po-
test, # 137
XXX. Altitudinem turris, aut alteri{us} rei, per baculum indagare. # 137
XXXI. Diſtantiam in plano Horizontis inter menſorem, & ſignum quoduis, be-
neficio Normæ adinuenire. # 138
XXXII. Altitudinem turris, aut alteri{us} rei, per Normam inueſtigare. # 139
XXXIII. Diſtantiam in plano Horizontis, quæ non ſit valdè magna, alio modo
facill@mo dimetiri # 139
XXXIV. Altitudinem cuiuſque rei erectæ ex ei{us} vmbra, quam, Sole lucente,
proiicit, ſi nota fuerit, per quadratum deprehendere. # 140
XXXV. Longitudinem vmbræ ab altitudine, Sole lucente, proiectæ, quando alti-
tudo est cognita ope quadrati apertam, & manifeſtam facere. # 141
XXXVI. Diſtantiam in Horizonte inter menſorem, & ſignum aliquod viſum.
beneficio ſimpliciſſimi cuiuſdam inſtrumenti comperire. # 141
XXXVII. Diſtantiam inter duo montium, autturrium cacumina, ope prædicti in-
ſtrumenti coniicere. # 142
XXXVIII. Longitudinem aſcenſ{us} alicui{us} montis, ſi ei{us} cacumen ab oculo in
radice conſtituto videatur, eiuſdem inſtrumenti beneficio cognoſcere. # 143
XXXIX. Altitudinem, ad cui{us} baſem pateat acceſſ{us}, beneficio ſpeculi plani, vna
cum d@ſtantia ſpeculi a cacumine altitudinis deprehendere. # 144
XL. Altitudinem inacceßibilem beneficio ſpeculi plani, vnà cum ſpeculi diſtantia
tam a baſe, etiam non viſa, quam a cacumine ali@tudinis, cognoſcere. # 145
XLI. Altitudinem monti impoſitam, ſi modo altitudinis baſis poßit conſpici; vel por-
tionem ſuperiorem alicui{us} turris, beneficio ſpeculi plani efficere nota [?] m. # 147
XLII. Situm cuiuſlibet campi, aut atru, vel templi, vel {et}iam vrbis, aut regionis cu-
iuſuis in plano deſcribere, ſi è duob{us} locis intra ipſum ſitum aſſumptis baculi ex omnib{us}
campi angulis erecti, vel certè ipſi anguli in ædificio, aut vrbe, vel loc@regionis videri poſ-
ſint: ſimulque latitudin{es} laterum campi, vel ædificii, nec non diſtanti{as} inter angu-
los, & vtrumuis locorum aſſumptorum, in data menſura cognoſcere. Quod ſi ta [?] -
lia duo loca intra ſitum eligi nequeant, idem efficere, dummodo ſitum poſſim{us} cir-
cumire. # 147
XLIII. Longitudinem trabis ad Horizontem inclinatæ, cui{us} portio ſuperior tan-
tum c [?] onſpiciatur, vna cum angulo inclinationis, diſtantia baſis à menſore, & altitudine
faſtigii ſupra Horizontem, per quadratum metiri. # 151
XLIV. Viſis duarum turrium ſummitatib{us}, {et}iamſi baſ{es} propter ædificia interie-
cta occultentur, d@ſtantiam tam inter earum baſ{es}, quam inter earundem faſtigia, vnà
cum ipſarum altitudinib{us}, ac diſt antiis à menſor@ coniicere. # 151
Scholivm. Vnica regula ad omnes rectas dimetiendas quando earum
extrema videntur. # 152 INDEX. XLV. Spatium terræ inæquale pro ducendis aquis librare: aut {et}iam, ſilubet, Ho-
rizonti æquidiſtans eff [?] icere. # 153

10. QVARTI LIBRI CAPITA.

I. De area Rectangulorum. # 157
II. De area Triangulorum. # 158
III. De area Quadrilaterorum non rectangulorum. # 169
IIII. De area multilaterarum figurarum irregularium. # 171
V. De area multilaterarum figurarum regularium. # 175
VI. De dimenſio [?] ne circuli ex Archimede. # 181
Propositio I. Area cuiuslibet circuli æqualis eſt triangulo, cuius vnum
quidemla@us circa angulum rectum ſemidiametrum circuli, alterum verò pe-
ripheriæ eiuſdem circuli æquale eſt. # 182
Iosephi [?] Scaligeri error hoc in loco. # 184
Propositio II. Cuiuslibet circuli peripheria tripla eſt diametri, & ad-
huc ſuperat parte, quæ quidem minor eſt decem ſeptuageſimis, hoc eſt, ſeptima
parte diametri, maior verò decem ſeptuageſimis primis. # 185
Corollarivm. Diameter per 3 {1/7}. multiplicata gignit numerum maio-
rem circumferentia: multiplicata verò per 3 {10/71}. facit numerum circumferen-
tia minorem. E contrario circumferentia diuiſa per 3 {1/7}. procreat numerum mi-
norem diametro: diuiſa verò per 3 {10/71}. producit numerum diametro maio-
rem. # 191
Propositio III. Circulus quilibet ad quadratum diametri proportio-
nem habet, quam 11. ad 14. proximè. # 191
VII. De area circuli, in@entioneque circumferentiæ ex diam{et}ro & diam{et}ri ex
circumferentia. # 192
Propositio I. Circulorum diametri inter ſe ſunt, vt circumferentiæ. # 194
Propositio II. Proportio quadrati ex diametro cuiuslibet circuli deſcri-
pti ad circuli aream maior eſt, quam 14. ad 11. minor autem, quam 284.
ad 223. # 195
Propositio III. Proportio quadrati à circumferentia circuli cuiuſuis
deſcripti ad circuli aream maior eſt, quam 892. ad 71. minor autem, quam 88.
ad 7. # 196
VIII. De area ſegmentorum circuli. # 199
I. Data circuliarea, circumferentiam, ac diametrum cognoſcere. # 201
II. Dato arcu cuiuſuis circuli, diametrũ circuli in numeris inueſtigare. # 201
III. Datis diametris duorum circulorum, vel circumferentiis: Aut duobus
lateribus homologis duarum figurarum ſ [?] imilium, ſimiliter que poſitarum; quam
proportionem circuli, vel figuræ inter ſe habeant, cognoſcere. # 201
IIII. Datis pluribus circulis, quorum diametri, vel circumferentiæ cognitæ
ſint: Item pluribus figuris ſimilibus, ſimiliter que poſitis, quarum latera homo-
loga ſint nota; inuenire diametrum, vel circumferentiam, cuius circulus omni-
bus circulis propoſitis æqualis ſit: Item latus reperire, cuius figura ſimilis, ſimi-
literque poſita, æqualis ſit omnibus propoſitis figuris. # 202 INDEX. V. Aream propoſitæ Ellipſis indagare. # 202
VI. Aream propoſitæ Parabolæ inueſtigare. # 203

11. QVINTI LIBRI CAPITA.

I. De area Parallelepipedorum, Priſmatum, & Cylindrorum. # 204
II. De area Pyramidum, & Conorum. # 206
III. De Area fruſti Pyramidis, & Coni. # 207
SCHOLIVM. De area variorum ſolidorum. # 209
IV. De Area quinque corporum Regularium. # 210
V. De Area ſphæræ, inuentio [?] neque ſuperficiei conuexæ eiuſdem ſphæræ. # 218
Propositio I. Quam proportionem habent duæ quælibet partes ali-
quotæ magnitudinis cuiuſcunque, eandem habent duæ ſimiles partes alterius
cuiuſuis magnitudinis. # 218
Propositio II. Rectangulum ſub diametro, & circumferentia maxi-
mi circuli in ſphæra comprehenſum, quadruplum eſt circuli maximi, & ſuper-
ficiei conuexæ eiuſdem ſphæræ æquale. # 219
Propositio III. Eadem eſt proportio quadrati circumferentiæ circu-
limaximi in ſphæra ad ſuperficiem ſphæræ, quæ circumferentiæ maximi circuli
ad diametrum. Item eadem eſt proportio quadrati diametri maximi circuli in
ſphæra ad ſuperficiem ſphæræ, quæ diametri ad circumferentiam eiuſdem circu-
li maximi. # 220
Propositio IV. Quadratum circumferentiæ circuli maximi in ſphæra
ad ſuperficiem ſphæræ conuexam, maiorem proportionem habet, quam 223. ad
71. minorem vero, quam 22. ad 7. # 221
Propositio V. Quadratum diametri circuli in ſphæra maximi ad ſu-
perficiem ſphæræ conuexam, maiorem proportionem habet, quam 7. ad 22.
minorem vero, quam 71. ad 223. # 221
Propositio VI. Proportio cubi ex circumferentia maximi in ſphæra
circuli deſcripti ad ſphæram, maior eſt, quam 298374. ad 5041. minor autem,
quam 2904. ad 49. # 221
Propositio VII. Cubus diametri ſphæræ ad ſphæram, maiorem pro-
portionem habet, [?] quam 21. ad 11. minorem verò, quam 426. ad 223. # 222
VI. De Area ſegmentorum ſphæræ. # 229
VII. De Area ſphæroidis, eiuſdemque portionum. # 232
VIII. De Area Conoidis Parabolici. # 232
IX. De Area Conoidis Hyperbolici. # 233
X. De Area Doli [?] orum. # 233
XI. De Area corporum omnino regularium. # 234
XII. De ſuperficie conuexa coni, & cylindri recti. # 235
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.

powered by Goobi viewer