Volltext: Branca, Giovanni: Le machine

NElla duodecima figura ſi moſtra con il
moto dell’acqua perenne, ancorche po-
ca, il poter cauar da vna ciſterna acqua per
diuerſi biſogni, facendo la ruota A. L. I. con le
caſſette, doue entrando l’acqua dal canale F. In girar la ruota ſopra l’aſſe G. H. & percuo-
tendo il rocchetto B. nella ruota dentata C. ſo-
pra il cui aſſe, ò perno vi ſono le due girelle D. K. doue ſono auuolte le catene per li ſecchi
con tal artifitio, che perpetuamente l’vno va-
di, e l’altro venghi come ſi vede.

IN duodecima figura oſtenditur, motu aquæ perem-
nis licet tenuis, aquam hauriri poſſe ex ciſterna pro-
pter varias neceſsitates, faciendo rotam A. L. I. cum
domunculis, quam ingrediens aqua ex canale F. volue-
re facit rotam ſupra axem G. H. 210 percut ens rochet-
tum B. in rotam dentatã C. ſupra cuius axem, vel per-
num ſunt duæ trochleæ, ſeu rotulæ D. K. vbi volutæ ſunt
catenæ pro vrnis tali ar te, vt perpetuo vna vadat, altera
veniat, vt videtur.

Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer